ముగించు

సబ్ డివిజన్ మరియు బ్లాక్స్

సబ్ డివిజన్ మరియు బ్లాక్స్
క్రమ సంఖ్య పారమేటర్ టోటల్ నో ఆఫ్
1 రెవెన్యూ గ్రామాలు 501
2 రెవెన్యూ మండలాలు 18
3 రెవెన్యూ డివిజన్లు 2