ముగించు

2020 సంవత్సరానికి జల్ శక్తి మంత్రిత్వ శాఖ నుండి జిల్లా నీటి సంరక్షణ అవార్డు

ప్రచురణ తేది : 12/11/2020

National Award

District Got National Level Water Conservation Award for the Year 2020

National Award Paper Cutting National Aard Paper Cutting 2 National Award Paper Cutting 3