ముగించు

విలేజ్ & పంచాయతీలు

విలేజ్ & పంచాయతీలు
క్రమ సంఖ్య పరమేటర్ మొత్తము
1 గ్రామ పంచాయత్ 565
2 మండల్ ప్రజా పరిషద్ 18
3 జిల్లా ప్రజా పరిషడ్స్ 1