ముగించు

కోర్టులు

సీనియర్ సివిల్ జడ్జి
సీరియల్ నెంబర్ డెసిగ్నషన్ ఆఫీసు నెంబర్ ప్రాంతం
1 సీనియర్ సివిల్ జడ్జి 08416-252139 వికారాబాద్
2 జూనియర్. సివిల్ జడ్జి 08416-252139 వికారాబాద్
3 జూనియర్. సివిల్ జడ్జి 08416-273378 తాండూర్
4 జూనియర్. సివిల్ జడ్జి 08416-222300 పరిగి
5 జూనియర్. సివిల్ జడ్జి 08416-252928 వికారాబాద్
6 జూనియర్. సివిల్ జడ్జి 08416-244386 చేవెల